Indlu ye Satyagraha

From Wikipedia
Satyagraha House 4.jpg

Indlu Ye Satyagraha, eyaziwa njengendlu ka Gandhi, itholakala engxenyeni yase Johannesburg. Lendlu ilapho u Mahatma Gandhi ayehlala khona waphinde wasebenzela khona phakathi kweminyaka yabo 1908 kuya ku 1909. yaziwa njenge ndawo yamagugu nobuciko.ngo 1904 u Ghandi wahlangana no makhi wezindlu u Hermann Kallenbach owayeyi Juda wamakhela lendlu ayenza ayisusela esibayeni sezinkomo , kungakho ibizwa ngokuthi isibaya (kraal).

lendlu beyinendawo yokudlala umphebezo kanye nesibaya sama Hhashi kodwa uGhandi kanye no Kallenbach babengaphili impilo yezigwili baguqula indlu bayenza indawo ebebazophila impilo elula , uGhandi wayelala kwindawo ebingasenhla lapho begibela khona ngomzila wendlu , ngenca ka Ghandi impilo ka Kallenbach yaba noshintjo olukhulu , bobabili babengadingi imali eningi ukwanelisa izidingo nqanti zabo .indlu bayishiya ngo 1909 yathengwa abantu abaningi ngaphambi kokuthengwa yinkampani yezokuvakasha yase France ebizwa ngokuthi I Voyaguers du Monde , eyabese iyayiguqula iyenza indawo yamasiko neyokulala kanye neyabavakashi Khona manje lendlu inakekelwa u Lauren Segal , onolwazi olunzulu ekunakekelweni kwezindlo zamasiko kanye nezabavakashi , ukulwa ngaphandle kodlame okunye lendlu emele kona eNingizimu ne Afrika