Richard Nixon

From Wikipedia

Richard Nixon ngumongamelia wezolo weMelika 1969 - 1974.

Richard Nixon.jpg