Jump to content

Injulalwazi

Mayelana Wikipedia
(Redirected from IFilosofi)
iFilosofi

iFilosofi noma iNgcithabuchopho, Noma iNjulalwazi, isifundo esihlelekile semibuzo evamile nebalulekile, efana naleyo ephathelene noBukhona, iNhluzeko, uLwazi, ezesiMilo, inGqondo noLimi. Lemibuzo ivezwa njengezinkinga ezidinga ukufundisiswa nokuxazululwa. Igama elithi ifilosofi liwumfakela osuka kwelesiGriki 'philosophia' elisho 'ukuthanda ukuhlakanipha.' Izindlela-su ezingokwefilosofi zihlanganisa ukuhloma imibuzo, ingxoxo egxekayo, izimpikiswano ezihluzekile, nezethulo ezihlelekile.