Uhleloxhumano lwamaselula

From Wikipedia

Uhleloxhumano lwamaselula phecelezi "cellullar networks" uhleloxhumano oluhlanganisa omakhlelekhukwini.