IMfundiso neziVumelwano

Mayelana Wikipedia

IMfundiso neziVumelwano (ngezinye izikhathi efushanisiwe futhi ekhonjwe ngokuthi D&C noma D. kanye no-C. ) iyingxenye yohlu lwemibhalo engcwele oluvulekile lwamahlelo amaningana enhlangano yabaNgcwele beziNsuku Zokugcina.Ishicilelwe okokuqala ngo-1835 njengeDoctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints: Ikhethwe Ngokucophelela Ezambulweni ZikaNkulunkulu, izinhlelo zencwadi ziyaqhubeka nokunyatheliswa ikakhulukazi yiBandla likaJesu Kristu Labangcwele Bezinsuku Zokugcina (LDS Church) futhi umphakathi kaKristu (ngaphambili owawuyiBandla LikaJesu Kristu Elihlelelwe Kabusha LamaSanta Ezinsuku Zokugcina [RLDS Church]).