Impahla esisulu

Mayelana Wikipedia

Impahla esisulu igama elisemthethweni lobunikazi bempahla yizinhlangano ezisemthethweni ezingekho ngaphansi kukahulumeni. Impahla esisulu yahlukaniseka kalula empahleni yomphakathi ekungeyombuso noma inhlangano yembuso nasempahleni yomuntu siqu, nasempahleni enobunikazi obuhlanganyelwe noma yobambiswano, enabanikazi abayiqembu labantu noma inhlangano ezimele.

Impahla esisulu iyisisekelo sobuhlohlesakhe, okunguhlelo lwezomnotho olusekwe ebunikazini obusisulu bezinsiza zokukhiqiza nokugidingela inzuzo kwazo. Umehluko phakathi kwempahla esisulu neyomphakathi uyahluka kuye ngenjulalwazi yezombusazwe, kuyilapho imibono yocosulelwano iveza umehluko phakathi kwalempahla. Njengesicabango sakwezomthetho, impahla esisulu echasiswa futhi iphoqwe isimiso sezombangazwe sezwe.