Indlu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Indlu indawo eyakhiwe yambhozeka phezulu eyenzelwe ukuba kuhlalwe noma kusetshenzelwe kuyo. Indlu yezinsizwa ibizwa ngokuthi Ilawu. Isaga sesiZulu sithi indlu yegagu iyanetha.

Gandhi House, IGoli