Indlu

From Wikipedia

Indlu indawo eyakhiwe yambhozeka phezulu eyenzelwe ukuba kuhlalwe noma kusetshenzelwe kuyo. Indlu yezinsizwa ibizwa ngokuthi Ilawu. Isaga sesiZulu sithi indlu yegagu iyanetha.

Gandhi House, IGoli