IsiVuvebane

Mayelana Wikipedia
Izindlu ezisebenzisa amaZuba elanga, umbhidlango olondolozekayo womphakathi wezindlu eFreiburg, eJalimane
Isiteshi sokulelesa esihlinzeka izimoto zamazuba ngesidlakathi selanga eFulansi
Iziphempe zelanga eduneni lamazwe omhlaba elisemkhathini

IsiVuvebane singukuguqulwa kokukhanya kube ngamazuba ngokusebenzisa izithako eziyizidlulisiqeku (semiconductors) neziveza umphumela wesivuvebane, okuyisimongotho esifundwa kumchazandalo, ivangabane (photochemistry), nakunzubaziqa (electrochemistry). Umthelela wesiVuvebane usetshenziswa ukuphehla amazuba nanjengeNzwabane (photosensors).