Isiyinga

Mayelana Wikipedia
Isiyinga esidalwe ukudlula kwephiko lendiza, sivezwe intuthu enemibala

Kwezomdiki womtshoko, isiyinga siyindawo lapho umtshoko uyingiliza uzungeze ngathi uzungeza okuthile, okungaba okuqonda uqombothe noma ngokunkumbela. Iziyinga zibumbeka emtshokweni ogoqoziwe, futhi ziyabonakala nasemayondweni entuthu, nasezivungwini ezizungeze isishingushane, noma uthuli.