Izinganekwane

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Izinganekwane izinxoxo ezixoxelwa izingane. Zixoxwa umama wezingane noma ugogo. yingxoxo exoxwa ngolimi olwejwayelekile ephathelene nezehalakalo zabalingiswa nezehlakalo zabalingiswa okungaba abantu noma izilwane. Leli yiqoqo lezindaba ezidluliselwa ezizukulwaneni ngokomlomo.

Umlando[hlela | Hlela umthombo]

Ngokosiko izinganekwane zabe zixoxwa kusihlwa ngenxa yenkolo yokuthi uma zixixwa emini abantu bazomila izimpondo. Izinganekwane zivame ukuba zixoxwe ngumuntu omdala okuvamiuse ukuba ngugogo noma umkhulu uxoxela abazukulu bakhe. Ngenxa yokuthi zazidluliselwa ngokomlomo abasunguli bazo abaziwa.

Ukuhlukaniswa kwazo[hlela | Hlela umthombo]

Izinganekwane zingahlukaniseka kathathu okubalwa kuzo lezi: Inganeko, Umzekelo kanye nensumansumane.

Inganeko[hlela | Hlela umthombo]

Uhlolobo lwengakewane evame ukuthinta inkolo, iphathe uNkulunkulu noma imimoya. inhloso yayo ukuveza imvelaphi yezinto ezithile, imvamasa yamukelwa njengeyiqiniso.Ngaphandle kokuncika enkolweni, inganeko ingabuye ichaze ngokuvela kwezinto njengabantu, ukufa kanye nokunye. Inganekwane eyaziwa kakhulu ewulolu hlobo yileyo ekhuluma ngoNkulunkulu ethuma unwabu ukuba lithuma abantu ngeke bafe. Wathuma intulo ukuthiu iyotshela abantu ukuthi bazofa. Intulo yafika kuqala ngenza ngonxa youkuthiu ihamba ngesivinini. Kulenganekwane kuvezae ukuthi kusukelaphi ukufa kwabantu.

Umzekeliso[hlela | Hlela umthombo]

Uhlobo lwenganekwane ethinta isigameko esiqanjiwe kokunye esake senzeka ngempela. Ithinta abantu abake baphila, kokunye ithinte izindawo ezaziwayo, kuye kufakwe into engakholeki ukuthi yenzeka. Ivame ukugxila emasikweni nasekunqubweni yaleso sizwe.Izindkikmba ezitholalaka nagaphansi kwemizekeliso kubalwa izimpi kanye nokufuduka kwezizwe.

Insumansumane[hlela | Hlela umthombo]

Uhlobo lwenganekwane evama ukuxoxwa uma kuchithwa isizungu. Ngokujwayelekile lezin zinganekwane zisuke ziqanjiwe kodwa ziba nesifundo esithile. Ziba nabalingiswa okungaba abantu noma izilwane eziziphathisa okwabantu. Zivama utkuthinta izinto nje ezejwayelekile kubantu njengomon, ukungathemebeki, ubuqili, ukungalaleli kanye nokunye.

Imithombo[hlela | Hlela umthombo]