UXhoxho lwesiCikizi

Mayelana Wikipedia

UXhoxho lwesiCikizi luyiqoqo leziCikizi ezabelana ngezinsiza ezitholakala noma ezihlinzekwa amaqhuzu oxhoxho. IziCikizi zisebenzisa imibandela yokuxhumana evamile kuxhakaxhumano lwezezibhangqiwe ukuze zixhumane zodwa. Lezi zixhakaxhumano (interconnections) zakhiwa ubuchwepheshe boxhoxho lwezokuxhumana, obusekwe kwizindlelasu zomjinge wamaza ezingenantambo, eziboshelwe ngokoqobo, nezezibonanyo, okuyizindlelasu ezingahlelwa ngamalungiselelo amaqhuzu oxhoxho angafani. Amaqhuzu oxhoxho (network nodes) lwesicikizi angahlanganisa izicikizi zasendlini, iziphakeli, izimpahla zoxhoxho, noma ezinye izamukezi (hosts) zekhethelo zenjongo ebanzi. Zihlonzwa ngamakheli oxhoxho, futhi zingaba namagama ezamukezi. Izamukezi zikhonza njengemigqabo yenkumbulo yamaqhuzu, eziguqulwa kancane emva kwesabelo sokuqala. Amakheli oxhoxho akhonza ukuthungatha nokuhlonza amaqhuzu ngemibandela yokuxhumana efana noMbandela woxhakaxholo (internet protocol).

Oxhoxho besicikizi bangajinjwa ngezindlela eziningi, kuhlanganise insiza yofufuko (transmission medium) esetshenziswa ukuthwala iziyabizo, uyaca, imibandela yoqanguzo yokuhlela isinyokotho soxhoxho (network traffic), umumo, izindlela zokulawula isinyokotho, kanye nenhloso yohlelo lonke.

Oxhoxho besicikizi baseka izinhlelokusebenza eziningi nezinkonzo, ezifana nofikelelo kusindalwazi somhlaba, izilalelwa zezezibhangqiwe, ukusetshenziswa okwabiwe kwezinhlelokusebenza neziphakeli zokulondoloza, izinguxa zomqhafazo (fax machines), kanye nokusetshenziswa koncwazizuba nezinhlelokusebenza zokuthumela imiyalezo ngokuphazima.


Networks