Umchazalwandle

Mayelana Wikipedia

Umchazalwandle yisigaba solwazi esiphathelene nokuhlaziya nokuqonda ulwandle nezilwane ezihlala kulona. NgesiNgisi kuthiwa yi-"oceanography". OsoLwazi bomchazalwandle bacwaniga ulwandle nendalo yalo ukuze singaba nolwazi lokuluvikelela uguquko lwesimo sezulu, phecelezi ulaka lwemvelo.

Isithombe samagagasi amancane olwandle
Ibalalwandle elikhombisa ukujula kolwandle ezindaweni ezithile


Kuwo wona umchazalwandle sifuna ngezinto ezifana nalezi:


Amagagasi - ("waves")

Amabuya - ("tides")

uMuyambi woMangijani - ("coral reef")

isiThiyo somGoqo - ("barrier bar")

isiThiyo sesiQhingi - ("barrier island")

umGuba - ("bay")

umGoqo womGuba - ("baymouth bar")

uThungulu - ("beach")

uThungulu oluphakeme - ("raised beach")

iziDlanzi zoThungulu - ("raised cusps")

uGema loThungulu - ("beach ridge")

isiQhingi - ("island")

umGede wolwandle ("sea cave")