Umhela wenzululwazi

Mayelana Wikipedia
Isembozo somhela wokuqala obizwa Nature (zi-4 kuLwezi 1869)

Kwezokushicilela kwaNgqondonkulu, umhela wenzululwazi uyisishicwanjalo esishicilelwa ngenhloso yokuqombolisa inzululwazi, imvama ngokucobelela abafundi ngeziphumo zocwaningo. Imihela ihlose ukuba umnganga lapho abacwaningi, izazi, nosonzululwazi becobelelana khona ngezivubukulo zakamuva, ubuhlakani, nezindlelasu kuqeqesho lwenzululwazi oluhlukahlukene. Ngokungafani nomagazini bobungcwepheshi noma ubungoti, imihela yenzululwazi yaziwa ngezinqubo zezibuyekezo ezingasukumi phansi, ezihloselwe ukuqinisekisa ubuqiniso, ukwethembeka, ukukholeka, nezingabunjalo lokushicilelwayo. Indabuko yemihela yaqala ekhulwini le-17, futhi ukushicilelwa kwayo kuye kwaguquka kakhulu, futhi kwaba neqhaza elimqoka ekuthuthukiseni ulwazi lwenzululwazi, nasekukhuliseni izifundo zakwangqondonkulu, nasekwenzeni lula ukubambisana emphakathini wenzululwazi.