Umvelinqangi

Mayelana Wikipedia

UMvelinqangi igama lesiNguni elihunyushwa ngokuthi "oPhezukonke" noma "Ukuqaphela Kwaphezulu"; lokho kuthathwa njengomthombo wakho konke okuke kwaba khona, okukhona kanye nakho konke okuyoba khona.

UMvelinqangi, ngokuphambene nenkolelo esabalele awenziwa samuntu.Umvelinqangi uchazwa ngokunembe kakhulu njengokukhanya kwangaphakathi kwendalo.

Ukukhothama (ukuzindla) kwakuwumkhuba owawusabalele ngaphambi kokufika entshonalanga phakathi kwesizwe samaZulu.Ukukhothama bekubonwa njengendlela yokuthola ubunye noMvelinqangi (ubunye nokuqonda kwaphezulu).Lesi senzo yisona sizathu esenza ukuthi isizwe saMaZulu siphile iminyaka eminingi ngaphandle kwemithombo yaseNtshonalanga/yesimanje.