Usuku lwephasika

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Usuku lwephasika (Good Friday) ilapho abantu abaningi baseNingizimu Afrika bekholwa ekutheni uKhrestu usuke eyobethelwa esiphambanweni efela izono zethu sonke ngosuku lwephasika ayidliwa inyama.