Albert Luthuli

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Albert John Mvumbi Luthuli wazalelwa e Solusi mission station e Zimbabwe. Wazalwa ngo 1898,ubabawakhe ngu John Bunye Luthuli. u Albert John bekayi ngane futhi yingane ye chief eGroutville e Mvoti Mission Reseve ngase stanger, Natali. waba yi christain missionary nge langa lesi skhombisa adventist esontweni nge ngathi u Albert ezalwa. Bekasebenza nje nge intrepret e Matabele e Khosedia.umama wakhe beku wu Mtonya Gumede bekachitha isikhathi endlini ka Cetewayo ka Mpande. Kwakuyinkosi yase Zulu Kingom kodwa kakhulu uzalelwe e Grouville.u Albert yingane yesithathu.

John Bunyan Luthuli, ubaba ka Albert eseseyingane ngenkathi yakwa 1906 kuya ku 1908 bekachitha isikhathi no mama wakhe e Groutville. Bebahlala no malume u Marthin Luthuli ngo 1911 wayeseka umama wakhe njengoba bekasebenza ngengo washerwomen. u Albert wangenela i Local Congregationalist Mission School. Ufunde waze wagcina keibanga lesine esehlala no malume,ngo 1914

Albert wayo funda e Ohlange Institution w Boarding School eyayiphethwe ngu John Dube nje ngo President of the Souyh African Native Council ende wafundela izibhalo ezimbili. wapassa izibhalo zakhe e Ohlange Istitution. Albert wafakwa e Endendale ngase Pietermarizburg ngengo thisha wathola izibhalo zakhe ngo 1917 waze wasishiya e mhlabeni ngo 1967 ngeyi 21 July 2019.