Dinizulu

From Wikipedia


Dinuzulu kaCetshwayo wazalwa ngonyaka we-1868 wakhothama mhla zi-19 kuMfumfu we-1913. Wabe yinkosi yakwZulu kusukela ngonyaka wama-20 kuNhlaba we-1884 kwaze kaba ukukhothama kwakhe ngonyaka we-1913.

Wethweswa icala lokuvukela uMbuso waseNgilandi okwathi esegwetshiwe wadingiselwa eSentelina kusuka ngonyaka we-1886 kuya kowe-1898. Waphinde wethweswa icala elifanayo malunga nobuphekulazinkhuni bukaBhambatha kaMancinza okwathi angagwetshwa wadingiselwa eNtilasifani (Transvaal) kusuka ngonyaka we1907 kuya kowe-1973.

(1868-1913).

UDinizulu kaCetshwayo ngonyaka we-1883
Inkosi wamaZulu
Emva kwa- :
Cetshwayo
Isikhathi
1884–1913
Phambi kwa- :
Solomon