Jump to content

Izisekelo zakamomoni

Mayelana Wikipedia
Intsha evela emindenini yesithembu ikhombisa emhlanganweni womshado wobuningi eSalt Lake City e2006. Bangaphezu kuka-200 abalandeli abebehambele lo mcimbi.

Izisekelo kamomoni(obizwa nangokuthi Fundamentalist Mormonism) liqiniso elikhethiwe eliyisisekelo zezici zobumomoni njengoba kufundiswa futhi zenziwa yekhulu nesishiyagalolunye, ikakhulukazi phakathi kohulumeni ka uJoseph Smith, Brigham Young, futhi uJohn Taylor, ezintathu zokuqala omongameli of The ISonto likaJesu Kristu LamaSuku Okugcina (i-LDS Church).AmaMormonistsists afuna ukusekela izinkambiso nemikhuba engasabanjwa ngamaMormon ajwayelekile (amalungu eSonto LDS).Isimiso esivame ukuhlotshaniswa nobufundamentali bukaMormon umshado wobuningi, uhlobo lwesithembu esafundiswa okokuqala ekuhambeni kwe- Latter Day Saint ngumsunguli wenhlangano, uSmith.Umgomo wesibili futhi ohlotshaniswa kakhulu yilowo we- United Order, uhlobo lobumbano obulinganayo.Abalandeli be-Mormon bakholelwa ukuthi lezi kanye nezinye izimiso zashiywa ngokungafanele noma zaguqulwa yiSonto LDS emizamweni yalo yokubuyisana nomphakathi omkhulu waseMelika.Namuhla, iSonto le-LDS lixosha noma imaphi amalungu alo enza umshado weningi noma ozihlanganisa kakhulu nemikhuba yamaMormon eyimfundiso eqinile.

Umlando[hlela | Hlela umthombo]

ISonto le-LDS laqala ukwenqabela ukwenza imishado ngobuningi ngaphakathi e- United States e-1890 ngemuva kwesimemezelo esenziwe ngumongameli wesonto uWilford Woodruff.Kodwa-ke, lo mkhuba uqhubeke ngomshoshaphansi e-US futhi ngokusobala emakoloni amaMormon enyakatho yeMexico naseningizimu ye- Alberta.Ngokusho kweminye imithombo, amadoda amaningi ayenesithembu e-United States aqhubeka nokuhlala namakhosikazi awo ngobuningi ngemvume yabongameli besonto uWoodruff, uLorenzo Snow noJoseph F. Smith.

Photo of Lorin C. Woolley
ULorin C. Woolley (1882)Waziwa njengobaba kaMormon wobufundamentali phakathi kwamahlelo amaningi kakhulu

Abanye abakholelwa emlandweni baphikise ngokuthi iManifesto yango-1890 yayingeyona isambulo sangempela sohlobo olunikezwe uNkulunkulu nguJoseph Smith, uBrigham Young, uJohn Taylor, nabanye, kodwa ukuthi kwakuyincwadi ephumelelisayo kwezepolitiki eyayihloselwe nguWoodruff ukuba ibe yisikhashana kuze kube I-Utah Territory ithole umbuso.Benza impikiswano yabo isuselwe ebufakazini bombhalo naseqinisweni lokuthi i- "Manifesto" ayibhaliwe ngokuhambisana nezambulo ezifanayo emibhalweni ye-LDS.Le mpikiswano iqhubeka ithi ngemuva kokujoyina i-Union, i-Utah ibizoba negunya lokushaya imithetho yayo maqondana nomshado, kunokuba iboshwe yimithetho yendawo yase-US enqabela isithembu.Ngaphambi kokuthi kunikezwe umbuso ngo-1896, noma kunjalo, uhulumeni wobumbano wayedinga ukuthi i-Utah ifake umbandela kumthethosisekelo wayo wezwe othi "imishado yesithembu noma yobuningi ivinjelwe unomphela." [1] Ama-Fundamentalists (kanye nezazi eziningi zomlando wamaMormon) nawo akholelwa ukuthi umfutho oyinhloko we-Manifesto yango-1890 kwakungu- Edmunds – Tucker Act wango-1887, umthetho oqinile wesifundazwe owaqeda ngokusemthethweni iSonto LDS, abesifazane ababengavunyelwe amalungelo (ababenikezwe ivoti e-Utah ngo-1870), futhi wacela abavoti ukuthi bathathe isifungo sokulwa nesithembu ngaphambi kokuba bavunyelwe ukuvota okhethweni.

Ngokukhethwa kwe-Latter-day Saint Reed Smoot ukuba abe ngomunye wabamele i-Utah eSenate yase -US e-1903, ukunakekelwa kukazwelonke kwaphinde kwagxila ekuqhubekeni komshado weningi e-Utah, okwagcina sekulalelwa kweReed Smoot.Ngo-1904, umongameli wesonto uJoseph F. Smith wakhipha " Manifesto Okwesibili ", ngemva kwalokho esikhathini elaqala Inqubomgomo LDS Church excommunicate labo amalungu esonto angena noma solemnized nabantu abasanda kushada esithenjini. [2]Ubucayi obathathwa ngalesi sinyathelo esisha bufakazelwa ukuthi umphostoli uJohn W. Taylor, indodana kamongameli wesithathu waleli bandla, waxoshwa ngo-1911 ngenxa yokuqhubeka kwakhe nokuphikisana neManifesto.

Namuhla, iSonto le-LDS liyaqhubeka nokuxosha amalungu akhuthaza izimfundiso zokuqala zamaMormon ezifana nomshado weningi, angene noma aqinise imishado yobuningi (kungaba e-United States noma kwenye indawo), noma asekele ngenkuthalo amaqembu amaMormon aphikisayo noma aphikisayo.Yize amanye amalungu eSonto le-LDS eqhubeka nokukholelwa emfundisweni yomshado wobuningi ngaphandle kokukwenza, [3] Izimfundiso zikaJoseph Smith ngomshado wobuningi zihlala ziyingxenye yohlu lwezincwadi zeSonto LDS.ISonto le-LDS livimbela noma imaphi amalungu alo azwelana nezimfundiso zamaMormon zokuqina ukuze angene emathempelini alo.

Ezinye izimfundiso eziyisisekelo zokuhamba kwe-Latter Day Saint ngaphandle kwesithembu, ikakhulukazi i- United Order (i-communalism), yize ibaluleke ngokulinganayo emikhubeni yamahlelo athile e-basicist, ayizange ihlolwe noma ihlolwe ngendlela efanayo nomshado weningi, kanye ne-LDS Church eyinhloko uye wasishaya indiva lesi sici sobufandamentali; nganoma yisiphi isimo, akukho sambulo noma isitatimende esilahlayo esake sakhishwa.

  1. Utah Code — Constitution — Article 03 — Ordinance. Utah State Legislature web site. Retrieved 2011-08-23.
  2. Church Educational System. Church History in the Fulness of Times Student Manual, Chapter 36. (Salt Lake City, Utah: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints).
  3. For example, one LDS Church commentator has said regarding plural marriage that "[o]bviously the practice will commence again after the Second Coming" of Jesus Christ: see Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 578.