UGazolo

Mayelana Wikipedia
Ugazolo

UGazolo (elibuya kwelithi Gasoline) liwuketshezi oluntwentwe, ogqamukayo othathwe kumafuthetshe ngokuyinhloko osetshenziswa njengesivuthisi (fuel) phakathi kwezinjini ezivutha ngokuthungela inhlansi ngaphakathi (zibizwa izinjini zogazolo). Uqukethe ikakhulu imixube yemvelo etholwe ngokugxizisa (distillation) ingcosana yamafuthetshe, egunywe yezijotshelelwa ezinhlobonhlobo. Ngokwesilinganiso, izincakuzi (refineries) zaseMelika zikhiqiza, kumphongolo wamafutha angahluziwe, amagalani ayi-19 kuya kuma-20 ogazolo; 11 kuya ku-13 lamagalani esivuthisi esigxizisiwe (iningi elithengiswa njengesivuthisi esiwudizili); kanye namagalani amathathu kuya kwamane esivuthisi zomzoyizelo (jet fuel). Iqhatho lomkhiqizo lincike ekudidiyeleni kwezincakuzi zamafutha nasemgangathweni wamafutha angahluziwe. Umphongolo wamafutha uchasiswa njengothwala amagalani aseMelika angama-42, okungaba amalitha ayi-159.