Ubunzubawonga

Mayelana Wikipedia
Ukwenanana kwenzubawonga kuyimbangela yezinxoza eziklolobayo kulembulunga yoNyazani.

Kumchazandalo, ubunzubawonga buwukwenanana kwezinhlayiyana nomlelesa wamazuba ezinkundleni zobuzuba. Isiphoqi senzubawonga siyingxenye yeziphoqi ezine eziyisiseko zemvelo. Lesi siphoqi siseqhilwini ekwenananeni kwamaChwe nemizwayi.