Inhleleliso yesiCikizi

Mayelana Wikipedia
ihleleliso vs. Inqubo vs. Uchungechunge

Inhleleliso yesiCikizi iluchungechunge noma iqoqo lemiyalelo ngolimi lokuhlelelisa ukuze isiCikizi sisebenze . Izinhleleliso zesiCikizi ziyisigcoyi esisodwa sehlelokusebenza, kuhlanganise nomibhalo nezinye izigcoyi ezingaphatheki.


Inhleliso yesicikizi uma isesimweni sokufundwa umuntu ibizwa unyandla (source code). Unyandla ludinga enye inhleleliso yesicikizi ukuze lugununde ngenxa yokuthi izicikizi zigununda imiyalelo yenguxa yazo kuphela. Ngalokho, unyandla lungahumushelwa kumiyalelo yenguxa ngokusebenzisa isikhumushi (compiler) solimi. (Izinhleleliso zolimi lenguxa zihunyushwa ngokusebenzisa isihleli (assembler).) Uhele file) oluba ngumphumela lubizwa ngokuthi isidledlwa (executable). Kolunye uhlangothi, unyandla lungagunudwa ngaphakathi kwesihlakahli solimi.

Uma isidledlwa sifuneka ukuze sigunundwe, khona ingqalahlelo (operating system) izolugidlabeza enkumbulweni bese iqala inqubo. Isihidanisi esiyinhloko (central processing unit) ngokushesha sizoqhebezelackuleyo nqubo ukuze silande, sinyandlekise, futhi sigununde umyalelo ngamunye wenguxa.

Uma unyandla ludingeka ukuze lugunundwe, khona ingqalahlelo izogidlabeza isihlakahli esihambisanayo enkumbulweni bese iqala inqubo. Ngalokho isihlakahli sizogidlabeza unyandla enkumbulweni ukuze sihumushe futhi sigununde umusho ngamunye. Ukudledla unyandla kusilili (kudla isikhathi) kunokudlelda isidledlwa. Ngaphezu kwalokho, isihlakahli kufanele sifakwe esiCikizini.