Inkomazi

Mayelana Wikipedia

INkomazi uhlobo lwenkomo yesifazane. Inkomazi iphinde ibizwe ngeNsengwakazi, ngoba yiyo esengwa ubisi.

Leli gama elithi "inkomazi" lisuselwa egameni elithi "inkomo" bese kuba isijobelelo-sigcino esithi "-azi" okuyisijobelelo esiveza ubulilii besifazane. Uma sekuhlangana leligama nesijobelelo sesifazane kulumbana onkamisa kuphume igama elithi "inkomazi".