Izilimi zaseNingizimu Afrika

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Dominant languages in South Africa.
     isiBhunu      isiNgisi      isiPedi      isiSuthu      isiNdebele      isiSwazi      isiTsonga      isiTswana      isiVenda      isiXhosa      isiZulu      None dominant

iNingizimu Afrika linezilimi ziyishumi nanye ngamandla esikhundla. Zingu:

IsiZulu sikhulunywa kakhulu impela (24% bakabantu baseNingizimu Afrika bakhuluma isiZulu ekhaya). Ulimi olulandelayo uyasiXhosa (18%) bese isiBhunu (13%).

Njengoba kunezilimi ezihlukene kunendlela elula esetshenziswayo eNingizimu Afrika ukuqinisekisa ukuthi abantu bonke bathola umyalezo ofanayp kokubhaliwe kumbe okukhulunywayo. Ukuhumusha nokutolika yizona zindlela azisetshenziswayo ukwenza lokho. I-Ningizimu Africa ikholelwa ukuthi alukho uimi olungaphezu kwezinye ingakho iqinisekisa ukuthi zonke ziyasetshenziswa ngokulinganayo.

Kunezikhungo zemfundo ezihlukahlukene eziqeqesha abantu kulemikhakha yezolimi ukutoloka nokuhumusha. Akusiyona into eyenziwa inoma ngubani owazi izilimi ezingaphezu kolulodwa kodwa kuneqeqesho olwenziwayo ngoba kunezindlela kanye nemithetho elandelwayo uma kwenziwa lokhu (kutolikwa noma kuhunyushwa).