IsiZulu

From Wikipedia
Izifundazwe zaseNingizimu Afrika la sikhulunywa isiZulu khona

IsiZulu singulimi lwamaZulu. Ngulimi lwesiNguni. Sikhulunywa eNingizimu Afrika ngabantu abangama-10 677 305 (ukubala kwesizwe kuka-2001) futhi siqondwa ngabantu abangama-25 000 000. Ezisemthethweni imibhalo nemiqulu yakwaHulumeni. Bese kuthi uphiko lobuchwepheshe bamagama lona lwelekelela ngokusombulula.

Lolu limi lusukela noma luqanjwe ngowayeyiSilo samabandla onke iNkosi uShaka Zulu. Lokhu kungenxa yegalelo noma iqhaza alibamba ekubumbeni isizwe esasihlukene phambilini. Ezinye zezilimi ezisukela olimini lwesiZulu singabala IsiXhosa, Isindebele kanye nesiSwati. Isifunda sakwaBulawayo esise IZimbabwe naso singesinye sezifunda ezisebenzisa lolu limi lwesiZulu.

Lokhu kungenxa yokuba owayeyiNkosi yesizwe sakaBulawayo uMzilikazi wafudukela khona ngesikhathi iNkosi uShaka Zulu namabutho akhe ehlasela ezinye izizwe ngenhloso yokuzifaka ngaphansi koMbuso WamaZulu (The Zulu Kingdom).

Isifunda saKwaZulu-Natal yisona esaziwa ngokuba nenani elinigi labantu baseNingizimu Afrika noma e-Azaniya (Azania) abasebenzise lolu limi lwesiZulu. Zikhona nezincwadi shicilelwe kusetshenziswa lolu limi esingabala kuzo iBhayibeli (The Holy Bible), Imiqulu Yamalungelo (Bill of Rights) kanye nencadi yoMthetho Sisekelo (Constitution).

Isizulu siwulimi lwesibili ezilimini ezisethenziswa kakhulu eNingizimu Afrika ngokophenyo ngokusetshenziswa kwezilimi eNingizimu Afrika langonyaka wezi-2009.