Izinkanyezi

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Inkanyezi into eyimbulunga enkulu, eyakhiwe ikakhulukazi ngeHwanzi (Hydrogen) kanti futhi evuthayo ebanjwe umNyondo ukuze ihlale iyimbulunga. Inkanyezi ekuyiyona esondele kuthina nomhlaba wethu ileyo esiyibiza ngelanga. Into edala ukuthi ezinye izinkanyezi zibonakale zincane kuneLanga kubangelwa ibanga elimaphakathi koNomkhubulwane kanye nazo lezoZinkanyezi. Izikanyezi ekuyizona ezigqhame kakhulu kunezinye ilezo eziqoqelene ezakha iziShomo (Constellations) noma iziNyonta, kanye nezinye izinkanyezi ezikhanya ukudlula ezinye eziqanjwe amagama thizeni. Abafundindalo bomkhathi sebehlanganise uqukethomagama lezinkanyezi esizaziyo kanye namagama abavumelana nawe umhlaba jikelele. Kulokho amehlo ethu akwazi ukukubona kanye nolwazi oseluqoqwe imishini, kukhombisa ukuthi umKhathilibe ungase ube nezinkanyezi ezilinganiselwe kwisi- kuya kwisi-, kanti iningi lalezi azibonakali ngamehlo nje.