Umchazamkhathi

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
iLanga

Umchazamkhathi yisigaba solwazi esiphathelene nokuqonda umkhathi nemizulane. Kubizwa esiNgisini nge-"astronomy". Kuwo wona umChazamkhathi sifunda mayelana nomKhathilibe ("universe"), umKhathinga ("space"), umThalakazi ("galaxy"), umZilafasimbe ("milky way"), iziNkanyezi, iziShomo ("constellations"), amaQhumanyezi ("meteors"), imiHlabana ("asteroids"), uBhaqanyezi/iziBhaqanyezi ("comets"), iziDangazelakazi ("supernova"), nokunye okuningi okutholakele emkhathilibeni wethu.Amagama emiZulane[hlela | Hlela umthombo]

uMhlaba/umZulane ("planet")

uNomjubane ("Mercury")

uNokhwezi ("Venus")

uNomkhubulwana ("Earth")

iLanga ("Sun")

uNotshezi ("Mars")

Indosa / uMkhulukhulwana ("Jupiter")

Imizulane yohlelo lweLanga

uNomaxhama ("Saturn")

uNomakhekheba ("Uranus")

uNolundwa ("Neptune")

uNochoko ("Pluto")

Izinhlobo Zezinkanyezi[hlela | Hlela umthombo]

isiHlalukanyezi ("protostar")

inKanyezi eLundwa ("blue star")

isiThomiyana esiPhuzi ("yellow dwarf star")

isiThomiyana esinTshungwa ("orange dwarf star")

isiThomiyana esiBomvu ("red dwarf star")

isiThomiyana esiMhlophe ("white dwarf star")

isiThomiyana esiMnyama ("black dwarf star")

isiThomiyana esiNgamunwe ("brown dwarf star")

uQhakamela oLundwa ("blue giant star")

uQhakamela oBomvu ("red giant star")

uQhakamelakazi oLundwa ("blue supergiant star")

inKanyezi enTunge ("neutron star")

isiGwinqa ("black hole")

uNyazima ("pulsar")

isiPhinqi ("quasar")

iNjumbane ("blazer")

umHonyezi ("magnetar")

umQongo ("nebula")

IsiDangazelekazi ("Supernovae")

IsiDangazela ("Planetary nebulae")


Amagama Ezinkanyezi Ezikhanya Kakhulu Emkhathilibeni Esingawubona[hlela | Hlela umthombo]

iLanga ("Sun")

iNdonsa/iNdonsamasuku ("Sirius")

iNkwenkwezi/iSandulela ("Canopus")

inKonjane ("Alpha Centauri")

uLwezibe ("Arcturus")

uPhalane ("Vega")

iNqonqoli ("Capella")

iPhisi ("Rigel")

inTulwa ("Procyon")

umKhwilili ("Archernar")

uNdwendweni ("Betelgeuse")

inKwenjane ("Hadar")

inKwazi ("Altair")

inKanyazimu ("Acrux")

uCwazibe ("Aldebaran")

uMongo ("Antares")

iNthola/isiQhubankomo ("Spica")

isiDumukazi ("Pollux")

iSengco ("Fomalhaut")

uHlokotho ("Deneb")

inTshona ("Mimosa")

isiCimamlilo ("Regulus")

uZukhwithi ("Adhara")

uSilamamba ("Shaula")

iMpofukazi ("Castor")

uNdonyazulu ("Gacrux")

isiKhunundu ("Bellatrix")

uCwazi ("Elnath")

inKwebane ("Miaplacidus")

uDuduma/Khulukuthu ("Alnilam")

uNomdede ("Regor")

uQongqotho ("Alnair")

umVeshe/Khulukuthu ("Alnitak")

iQwaha ("Mirfak")

uZemani ("Wezen")

umVimba ("Sargas")

uKhazamula ("Kaus Australis")

umLilwane ("Avior")

inGongoni ("Menkalinan")

uNoginganhlola ("Atria")

iMpofana ("Alhena")

iNhlengane ("Peacock")

uNomhhoyi ("Alsephina")

iNqongolozi ("Mirzam")

iHlosi ("Alphard")

inQama ("Hamal")

iNhlansi ("Algieba")

inKondlwane ("Diphda")

uKhazazela ("Nunki")

uKhozi ("Menkent")

umLozikazana ("Mirach")

umNono ("Alpharatz")

uKheswani ("Rasalhague")

inGqibi ("Saiph")

usOkhisa ("Denebola")

iDube ("Algol")

uQongqodo ("Tiaki")

isiHuhwa ("Muhlifain")

inKwengezi ("Aspidiske")

Nomphukulwana ("Suhail")

inCwali ("Alphecca")

uNtondo/Khulukuthu ("Mintaka")

isiHlakothi ("Sadr")

isiThwalanyezi ("Naos")

umLozi ("Almach")

uDlolo ("Izar")

iDlanga ("Alpha Lupi"")

iNyandezulu ("Dschubba")

uSbindimamba ("Larawag")

uThekwane ("Ankaa/Alpha Phoenicis")

inGqedamabele ("Girtab")

uLethi ("Enif")

umNguni ("Scheat")

uMabibini ("Sabik")

uZulucwathile ("Aludra")

uNomzimane ("Markeb/Kappa Velorum")

umNdawe ("Markab")

isiKhohlothi ("Aljanah")

iCiwu ("Acrab")

Amanye Amagama Abalulekile[hlela | Hlela umthombo]

uHoyana ("Particle")

uTho/iMpahla ("Matter")

IChwe ("Atom")

iNxelesi / Inzuba ("Electron")

iNelesi ("Proton")

iNtunge ("Neutron")

iNxelesana ("Quark")

iNuzi/iNdeni ("Nucleus")

iChembe ("Molecule")

uBumbanomachwe ("Chemical reaction")

iZakhi / iNhlwa("Elements")

umLelesa / uJiyo ("Charge")

iWonga ("magnetism")

iSiluthi ("Density")

iZimo zeMpahla ("states of matter")

eNqumile/ uMkhumanqa ("solid")

uKetshezi ("Fluid")Luminosity

uMoya ("Gas/Air")

iMiyonzi ("Radiation")

iMfundindalo / uSosayensi ("scientist")

iMpekumpeku ("Energy")

uMnyondo ("Gravity")

ukuGwinqa ("Absorb")

uKuhlonga ("Detect")

iMizwayi ("Dust grains")

iNgoqela ("Spiral")

ukuHonyozeka ("Ionization")

iziPopolo zomkhathi ("Telescope")

iMfingqomnyondo ("Gravitational contraction")

iBangacuphi ("Wavelength")

uMjikezelo / uKundiyaza / ukuntingiliza ("Rotation")

iNyonta ("Asterism")

iNgwangwazi ("Luminosity")

uQukethomagama ("Catalog")

iZizungezonhlelo ("Orbital systems")

uHlelo lweLanga / uzungezohlelo lweLanga ("Solar system")

Ukugwinqa ("Absorption")

Inhlolokukhanya ("Spectroscopy")

izidanguzela ("Flares")

ekugelezeni(where water flows) ("Habitable zone")

isimelana ("Relative")

ithani ("Ton")

umbuyiselo kukhanya ("Light reflection")

umTilosi womkhathilibe (universe sailor) ("Astronaut")

umdlozinga womkhathi/iTilosi lomkhathi ("Space probe")

ukunyakula ("Launch")

ubuhalahala ("Spirited action, agitated movement")

isivovokukhanya ("filter")

umumo ("average")

isikhuphelo ("dome")

ubucwazicwazi ("brightness")

uhlelo lezinqalomnyondo ("gravitationally bound systems")

isigungu somhlaba ("earth's curved half")

isigungu saseningizimu ("southern hemisphere")

icathamo ("zodiac")

isisilane ("whiptail stingray")

idadandlovu ("swan")