UNkulunkulu

From Wikipedia


UNkulunkulu noma uSomandla noma uMdali noma uSimakade noma uMvelinqangi.