Ukuhumusha kwenguxa

Mayelana Wikipedia

Ukuhumusha kwenguxa, noma ukuhumusha ngomshini (akumele kudidaniswe nokuhumusha okulekelelwa isicikizi, kuwukuhumusha okwenziwa umuntu elekelelwa inguxa noma ukuhumusha okunananayo ), kuyingxenye yomkhakha wezilimi zesicikizi ophenya ukusetshenziswa kwehlelokusebenza ukuhumusha umbhalo noma inkulumo isuka kolunye ulimi iye kolunye.

Ngokwesisekelo, ukuhumusha ngenguxa kumane kuwukufaka amazwi olunye olimi esikhundleni solunye ngenguxa, kodwa lokho kukodwa akukhiqizi isihumusho esihle ngoba kusadingeka ukuqashelwa kwemishwana ephelele kanye naleyo elingana nayo olimi okuhunyushelwa kulo. Amazwi olimi oluthile akwenzeki ukuba wonke abe nalingana nawo ngolunye ulimi, futhi amazwi amaningi aba nencazelo engaphezu kweyodwa.