Jump to content

Umthalakazi

Mayelana Wikipedia
Umthalakazi oyingoqela i-NGC 4414, osesishomeni Coma Berenices, ungukukhanyabanga okuyizi-55,000 ukulungazingoni namacishelo okukhanyabanga okuyizigidi ezingama-60 kusuka kuNomkhubuleane.

Umthalakazi uhlelo lwezinkanyezi, izinsalela zezinkanyezi, uhowo lwenqekei, uthunqathunqa, injelwane, zonke ezihlanganiswe ndawonye umnyondo . Imithalakazi enezinkanyezi ezingaba izigidi eziyi-100, ziyahluka ngobukhulu kusuka kuleyo eyizichwe enezinkanyezi ezingaphansi kwezigidi eziyikhulu, kuya kwimithalakazi emikhulu eyaziwayo – amaqhamelakazi anezinkanyezi ezingaba izaca eziyikhulu (one hundred trillion), ezizungeza umnyombo wesisindo womthalakazi wazo. Ingxenye enkulu yesisindo somthalakazi sakhiwa injelwane (dark matter), kuyilapho ingxenye encane yesisindo ibonakala ngesimo sezinkanyezi nemiqongo. Izigwinqa ezinkulu ziwulwangu oluvamile lweminyombo yemithalakazi.