Uzungezohlelo

Mayelana Wikipedia
I-International Space Station izungeza uMhlaba kanye njalo emizuzwini engama-92, indizela cishe ngama-kilomitha angama-400 phezu kokhumbi lolwandle.
Imizulane emibili emkhathingeni enesisindo esihlukene izungeleza umnyombo wonyanta. Ubukhulu bayo obuqhathaniswayo kanye nohlobo lwayo lokuzungeza bufana nozungezohlelo oluphakathi kukaNochoko noCharon

Ngokusebenza kwezasemkhathingeni, uZungezohlelo wumkhondo (noma indlela) ogobayo wento ethize njengomkhondo womzulane ozungeza inkanyezi ethize.

Ngaphakathi kweChwe kukhona iziNxelesi ezilandela lolo hlobo lwemikhondo egobayo noma ekhumbelayo, phecelezi izinzungezo ("orbits") kuzungezwa iNdeni. Ngokwejwayelekile, uzungezohlelo luchaza umkhondo ovamisile ukuphinda endleleni ethize, kepha lungachaza nezindlela ezingaphindelwayo.