INxelesi

Mayelana Wikipedia

iNzuba iyinhlayiyana engaphansi kuneChwe (emelwe izimpawu e noma β) enomlelesa wamazuba owubuzuba obubodwa ophikayo. Wonke amachwe anezinzuba ezizungeza indeni yechwe. Izinzuba) ziyingxenye yeqembu lokuqala emndenini wezinhlayiyana eziyiZinhlamvwana, futhi kucatshangwa ukuthi ziyizinhlayiyana eziyisisekelo ngenxa yokungabi nezakhi ezincane noma izinhlakana ezaziwayo. Isisindo senzuba cishe sincane izikhathi eziyizi-1836 kunaleso seNelesi. Izakhi eziwubuNguxa boMngako zenzuba zihlanganisa umjijiyane osangoni (ukumpimpiliza), wenani eliyingxenye, oboniswa ngemivo yezibalo zikaPlanck. NjengezikaFelimi, akunakwenzeka ukuba izinzuba ezimbili zibe sesimweni soMngako esifanayo, ngokuvumelana nesimiso sikaPauli somgonqo. Izinzuba, njengezinye izinhlayiyana eziyisisekelo zinezakhi zezinhlayiyana nezaMaza: Zingagqushana nezinye izinhlayiyana futhi zingasakazeka njengokukhanya. Izakhi zamaza wenzuba kulula ukuzibukisisa ngemigcanso kunalezo zezinye izinhlayiyana ezinjengeziNtunge neziNelesi ngoba izinzuba zinesisindo esiphansi, ingakho kunebangacuphi lika-de Broglie kumpekumpeku ngayinye .

Umfanekiso wokwakhiwa kwenxelesi yesOhwe (phecelezi i-oxygen)