IsiNguni

From Wikipedia

Izilimi zesiNguni ziyisiXhosa, isiZulu, isiSwazi kanye nesi Ndebele. Izilimi zesiNguni zikhulunywa eNingizimu Afrika, eZimbabwe naseSwazini.

Igama elithi Nguni lithathelwa kuhlobo lwenkomo ebizwa ngokuthi 'inkomo kaNguni'. Igama elithi Nguni libuye lisetshenziswe ukuchaza abantu abakhuluma lolu limi. Izilimi zesiNguni ziliqenjana lwezilimi ezibizwa phecelezi ngokuthi i' Southern Bantu Languages'. Lezi zilimi zikhulunywa ngendlela ecishe ifane, ngakho uningi lwabantu abazikhulumayo bayakwazi ukuzwana nakuba bekhuluma izilimi ezahlukene. Ochwepheshe kwezezilimi bahlukanisa lezi zilimi zesiNguni ngamaqenjana amabili abizwa ngokuthi i"Zunda Nguni" kanye ne "Tekela Nguni". Izilimi zesiZunda ziyisiZulu, IsiXhosa kanyene siNdebele sasenyakatho Izilimi zesiTekela ziyisiSwati, IsiPhuti, IsiBhaca, IsiHlubi, IsiCele kanye nesiLala