UMhela

Mayelana Wikipedia
Wiktionary logo
Wiktionary logo

UMhela ususelwe kwelesiZulu elithi "hela", elichaza ukwewula izimfihlo, lingasebenza ukuchaza :

 • uMhela wokuzihlelela, inhlelakonke
 • Imfihlela, isilobelo semicabango eyizimfihlo ebuye isebenze ukuxhumanisa wena nawe.
 • Isiqophasuku, isilobelo esiqopha konke okwenzeke osukwini noma esikhathini thizeni.
 • Ingqalelomali, isilobelo esisetshenziselwa ukuqopha imali kanye nakho konke okumayelana nemali.
 • Isiqophasimo, isiqophelo esibalulekile ekusebenzeni kwemoto, izindawo, kanye nokunye.
 • Isiqophahle, isiqophelo sohlu lwezinto ezenziwe ngesikhathi kudludlungwa khona imininingo.
 • Isiqophahambo, isiqophelo esisetshenziselwa ukuchaza noma ukukhuluma ngohambo.

Ekushicileleni, uMhela ungasebenza ukuchaza izishicwanjalo noma imihide eyahlukahlukene:

 • Umhela wakwaNgqondonkulu, incwadi ekushicilelwa kuyona imiphumela yocwaningo kanye nolwazi olunzulu ngamvungu thizeni:
  • uMhela wesayensi, incwadi ekushicilelwa kuyo ucwaningo lwesayensi
  • uMhela wezokwelapha, incwadi ekushicilelwa kuyo ucwaningo lokwelapha kanye neMithi.
  • Imbuyekeza yomthetho, incwadi egxile ekutolikeni umthetho
 • uMakhazini, umshicilelwanjalo ongagxilile kwezobunqwambi.
  • Umakhazini wamadlingozi, umakhazini walabo abaphaphamele ubungoti thizeni.
  • umakhazini wamaphimbo, umakhazini ogxile kubuciko bemibhalo.
 • Iphephandaba, Umhela ogxile ekwathuleni izindaba, ezenzeka kwezepolitiki, ezohwebo, ezemidlalo kanye nezobuciko.
  • Ingqophela, uhlobo lwephephandaba, ngokuvamile iphephandaba eliyingqophelo
  • Ingqophela karhulumeni, iphephandaba likahulumeni elishicilela izaziso zomphakathi noma zezomthetho

UMhela ungase futhi uchaze:[hlela | Hlela umthombo]

 • Ingqalo, umsebenzi wokubalwa kwezimali ohlelweni lokugcinwa kwamabhuku olufaka kabili

Bhekafuthi[hlela | Hlela umthombo]

 • <i id="mwUg">UMhela</i> (disambiguation), izishicilelwa ezimbalwa kanye nezinhlelo zikaMabonakude ezinaleli igama.
 • Uhlu lweMhela (disambiguation)