Umxube

Mayelana Wikipedia
izakhi zamanzi acwebile (H2O) ziyisibonelo somxube. unongo lebhola nothi lwechembe luveza ukuhlangana kwezingxenye ezimbili zehwanzi (elimhlophe) nengxenye eyodwa yesOhwe (ebomvu)

Umxube, noma umxube wevanga noma isiqa esiwumxube, isiqa esakhiwa amachembe amaningi afanayo aqukethe amachwe avela enhlweni engaphezu kweyodwa ahlanganiswe ndawonye isibhonqi zevanga. Ichembe elinamachwe enhlwa eyodwa akuwona umxube. Umxube ungadluliselwa kwesinye isiqa ngokulumbana kwevanga, okungabandakanya ukunanana nezinye iziqa.Kulenqubo, izibhonqi phakathi kwamachwe zingagqashuka futhi/noma izibhonqi ezintsha zingakheka.

Kunezinhlobo ezine ezinkulu zemixube, ezihlukaniseka ngendlela amachwe abhonqene ngayo ndawonye. Imixube yechembe, ehlanganiswe iminananzuba (covalent bonds); imixube yesihonyo yona ihlanganiswe izibhonqi zesihonyo; imixube yenkimbi yona ihlanganiswe ehlanganiswe izibhonqi zenkimbi.