Jump to content

User talk:3atbulletz

Page contents not supported in other languages.
Mayelana Wikipedia

Your feedback is needed - Improving the Content Translation tool[Hlela umthombo]

Hello Friend,

Apologies as this message is not in your native language.

The WMF language team is reaching out to you based on your position as an admin in the Zulu Wikipedia. In particular, we want to learn about your experience, the issues you encounter with articles created with Content translation.

We appreciate the great work you are doing in Zulu Wikipedia to ensure standard and quality articles are not compromised. However, it is a big task to encounter content that is not standard daily, and a difficult decision to delete them because they fall below standard.

Our observations

We noticed that articles created with the Content Translation tool in your wiki are deleted more frequently than in other Wikipedias. We say this because, from our statistics, 5157 articles were added to Zulu Wikipedia in 2020. Out of the above figure, only 11 of them were translated using the Content Translation tool; 6 of the articles added with Content translation were deleted. Therefore, the deletion rate and the tool's low usage signals a problem or deficiencies peculiar to your Wikipedia. The Content Translation tool can increase content creation in your Wikipedia and is an excellent way to efficiently introduce newcomers to adding content and expand on existing ones.

Our request

So, we want you to participate in a survey. The survey will give us insight into how we can improve the tool to get quality articles and reduce the number of deletion, hence making your work easier.

Please follow this link to the Survey:

Take the Survey
To know how the information collected from the survey will be used, please read the Privacy Statement.

If you are not comfortable with taking the survey, that is fine. You can still provide us with feedback in this thread or via email on the following questions:

 • What makes the articles created with content translation fall below standard in your Wikipedia?
 • What are the common mistakes that editors that use content translation make?
 • How do you think we can improve the  Content Translation tool that will help you with your work or make your task easier and reduce deletion of articles in Zulu Wikipedia?

So please, feel free to give us feedback in any way that is most convenient for you.

Thank you so much, as we look forward to your response

UOzurumba (WMF) (talk) 12:10, 21 uNhlangulana 2021 (UTC) On behalf of the WMF Language team.[reply]

Greetings @UOzurumba, thanks for reaching out. I'll gladly complete the survey if it will help improve the content translation tool for zu-wiki. Regards, 3atbulletz (talk) 12:23, 21 uNhlangulana 2021 (UTC)[reply]
Thank you so much 3atbulletz. UOzurumba (WMF) (talk) 13:21, 21 uNhlangulana 2021 (UTC)[reply]

Isicelo sokufakelwa iathikili kuHome Page[Hlela umthombo]

Ngibingelele nginesicelo sokuthi amanye ama-athikhili wami aqondene nezinto ezikhona ku-Home Page ye Zulupedia niwafake khona ababukeli babone ukuthi kuqondane nani Enviro Technyy (talk) 22:57, 24 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

@Enviro Technyy: Ngibingelele, ngabe yiliphi ikhasi noma i-athikhili ofuna ifakwe kwi-Home page? 3atbulletz (talk) 08:25, 25 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

angicacisanga ngokuthize kepha amaathikili engiwenzile ahlobene nezigaba home Page Enviro Technyy (talk) 09:31, 25 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

@Enviro Technyy: lama-athikhili owenzile ufuna avezwe kulezigaba ahlobene nazo kwi-Home Page? Ngicela ungicacisela, ang’zwisisi kahle, Ngibonge, 3atbulletz (talk) 14:38, 25 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

Isibonelo iathikili yezenkolo engiyenzile "Inkolo" ingafakwa kwisigaba nenkolo kwi-Home Page Enviro Technyy (talk) 18:11, 25 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

@Enviro Technyy: Ngizolifaka lelokhasi kwi-Home Page ngoba isigaba sezenkolo sakhelwe phezu kwaso lesosihloko. Kodwa akusiwona wonke amakhasi akhiwe azofakwa kwi-Home Page ngoba ingagcina ingasabukeki. Ngicela ukubuza, ngabe uhlala kuphi neNingizimu Afrika? 3atbulletz (talk) 13:48, 26 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

Mina ngihlala eMalahleni eMpumalanga Enviro Technyy (talk) 14:11, 26 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

@Enviro Technyy: Ngiyathemba niyaphila lapho eMalahleni. Sengilifakile le-khasi olakhile elimayelana ne-Nkolo kwi-Home Page. 3atbulletz (talk) 08:14, 27 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

Ngiyabonga,Ingabe wena mnu/nksz uhlalaphi eNingizimu Afrika Enviro Technyy (talk) 09:25, 27 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

@Enviro Technyy: Ngihlala eRichards Bay, kodwa okwamanje ngise-Germiston. 3atbulletz (talk) 13:39, 28 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

Ngiyezwa Enviro Technyy (talk) 17:33, 28 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

Ukufaka isithombe[Hlela umthombo]

Ngibingelele,bengicela ukubuza ukuthi ingabe kulungile yini uma ngingafaka isithombe noma isiqeshana esikhuluma ngani ku "User Page" aksisona isikhangisi? Enviro Technyy (talk) 18:37, 26 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

@Enviro Technyy: Yebo kulungile. Isithombe sakho kuzomele usifake kwi-commons ukuze ukwazi ukusisebenzisa kwi-Wikipedia. Cindezela. 3atbulletz (talk) 08:21, 27 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

Ukubonga[Hlela umthombo]

Ngicela ukubonga nokungisiza ukushintsha igama kuphumelelile.Ngiyabonga. Philane46 (talk) 18:01, 29 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

@Philane46: kuyajabulisa ukuzwa lokho, ngicela uqhubeke nokusiza ekukhuliseni i-wikipedia yesizulu, muhle kakhulu umsebenzi wakho. Ngibonge, 3atbulletz (talk) 13:42, 30 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

Ngizoqhubeka,Bengibheka abanikeli bewikipedia yesiZulu ngathol'ukuthi nginikele ukudlula wonke umuntu. Philane46 (talk) 15:07, 30 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

Ukwenza ama infobox-template[Hlela umthombo]

Ngibingelele,bengisacela ukubuza ukuthi ingabe amaInfobox uwenza njani ukuthi usebenze ngoba ngenzile awami kodwa ayala ukusebenza Philane46 (talk) 15:10, 30 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

@Philane46: akulula neze ukwakha ama-infobox, adinga ulwazi ulunzulu futhi athatha isikhathi. Lama infobox akhona kule-wikipedia yesizulu (yisho esebenza) anezinkinga eziningi futhi adinga ukulungiswa ngoba amanye awo anama-parameters abhalwe ngesingisi. Into wena ongayenza ukuwathutha kwi-wikipedia yesingisi uwalethe kwi-wikipedia yesizulu. Kodwa nalokho kubuye kube yinkinga ngoba abuye angasebenzi kahle...okunye, okumele ukugade ukuthi uma uthutha i-infobox kwi-wikipedia yesingisi kumele ukuveze ukuthi uyithathe kwi-wikipedia yesingisi (lokhu ungakubhala kwi-summary) ngoba uma ungakuvezi kungenzeka ivinjelwe i-account yakho ekuhleneni i-wikipedia. Okunye okumele ukugade ukuthi lethuluzi elibizwa nge-content translation alikwazi uku-translate ama infobox isikhathi esiningi. Ngezansi ngikwenzele indlela elula kakhulu yokwakha i-infobox noma into ecishe ifane nayo. Into enhle ngalendlela ukuthi ungayisebenzisa kunoma yisiphi isihloko, kumele ushintshe imininingwane nje kuphela futhi ukwazi nokuzifakela awakho ama-parameters.
Big Zulu

Isithombe sika-Big Zulu
Igama lokuzalwa Siyabonga Nene
Elinye igama King of Rap
Ubezalwa 7 ngoMbasa 1987 (iminyaka 34)
Bergville, Ningizimu Afrika
Okunye1 Okunye.1
Okunye 2 Okunye.2
Philane46

Isithombe sika-Philane46
Igama lokuzalwa ???
Elinye igama ???
Ubezalwa ???
Okunye1 Okunye.1
Okunye 2 Okunye.2
Nawe ungazakhela eyakho ngokusebenzisa lendlela ngoba ukwakha i-infobox kusukela phansi akusiyona neze into elula. Kodwa uma ukuthi unaso isikhathi esanele ungafunda lelikhasi noma leli. 3atbulletz (talk) 07:25, 31 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

Ngiyabonga ngizozama. Philane46 (talk) 08:43, 31 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

Imiklomelo[Hlela umthombo]

Sawubona,Ingabe uyawuthola yini umuklomelo uma uhlele okuningi kuwikipedia.Ngoba kuWikipedia yesiNgisi abanye bathola imiklomelo.Ngibonge Philane46 (talk) 18:31, 31 uNtulikazi 2021 (UTC)[reply]

@Philane46: i-Wikipedia yesingisi ibuye ibenayo imincintiswano ekanjalo, kodwa kwi-wikipedia yesizulu asikakabi nayo. Ngibonge, 3atbulletz (talk) 09:57, 1 uNcwaba 2021 (UTC)[reply]

Yini ekmele yenziwe khona naku-Wikipedia yesizulu inike imiklomelo ebantwini abanekhono lokubhala ngoba,Uma bangathola umklomelo bangafaka nakuma-CV wabo uma beyofuna umsebenzi. Philane46 (talk) 11:52, 1 uNcwaba 2021 (UTC)[reply]

@Philane46: Ngibingelele, Ngicabanga ukuthi ngamalunga e-Wikimedia Foundation angenza lokho. Kodwa angicabangi ukuthi kungaba yimpumelelo ngoba le-wikipedia incane kakhulu. 3atbulletz (talk)

Ngiyazwisiza,ngiyabonga Philane46 (talk) 13:25, 2 uNcwaba 2021 (UTC)[reply]

Uma ingakhula iwikipedia yesiZulu singayithola imiklomelo Philane46 (talk) 13:34, 2 uNcwaba 2021 (UTC)[reply]

@Philane46: Ngicabanga kanjalo. 3atbulletz (talk) 11:39, 3 uNcwaba 2021 (UTC)[reply]

Translation request[Hlela umthombo]

Hello.

Can you translate and upload the article en:Forests of Azerbaijan in Zulu Wikipedia?

Yours sincerely, Multituberculata (talk) 10:19, 26 uMfumfu 2021 (UTC)[reply]

How we will see unregistered users[Hlela umthombo]

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

18:21, 4 uMasingana 2022 (UTC)

Create some car manufacturer pages on Zulu Wikipedia[Hlela umthombo]

@3atbulletz Hi, since you are a native Zulu speaker, I have seen that you have made an edit on Volkswagen page on this Wikipedia and since there's only this car manufacturer page on Zulu Wikipedia, I would be grateful if you would create these pages in Zulu language:

 • Acura
 • Audi
 • Borgward
 • Buick
 • Cadillac
 • Chevrolet
 • Chrysler
 • Citroen
 • Dacia
 • Daewoo
 • Daihatsu
 • Dodge
 • Fiat
 • Ford
 • GMC
 • Honda
 • Hyundai
 • Infiniti
 • Jaguar
 • Jeep
 • Kia
 • Lada
 • Lancia
 • Lexus
 • Lincoln
 • Mahindra
 • Mazda
 • Mercedes-Benz
 • Mini
 • Mitsubishi
 • Nissan
 • Opel
 • Peugeot
 • Pontiac
 • Renault
 • SAAB
 • SEAT
 • Skoda
 • Subaru
 • Suzuki
 • Tata
 • Toyota
 • Volvo

You can create with short content if you don't have much time or if you seek reasonable, but also update Volkswagen page with more content and add infoboxes for all these pages if you want. ThanksA TUZI (talk) 08:48, 11 uMfumfu 2022 (UTC)[reply]

Amagama kanye nokubunjwa kwamagama amasha.[Hlela umthombo]

Angibingelele kunina beSilo Indlulamithi.

Ngithi angiphakamise isicelo sokuthi siye sihlanganyele ekubumbheni amagama amasha kulawo esiNgisi, ukuze singatholi imbhalo yethu igcwele imifakela nje.


Kunekhasi engiyingxenye yalo kweinkundla yokuxhumana iFacebook(Isichazamazwi sabahumushi). Lapha sakha siphinde sisebenzise amagama amasha ngenhloso yokuthuthukisa uLimi lwethu. Kungayintokozo kimi uma singahlanganyela kulomsebenzi .


Angibonge ngane yakwethu. talk 08:50, 28 uMfumfu 2022 (UTC)[reply]