Jump to content

Igugu lenani elikhulu(ubumomoni)

Mayelana Wikipedia
IPhere Lenani Elikhulu lingenye yezincwadi ezine ezihlanganisa iMisebenzi Ejwayelekile yeBandla likaJesu Kristu labaNgcwele beziNsuku zokuGcina.

IPhere Lenani Elikhulu liyingxenye yezincwadi ezijwayelekile ezisemthethweni zeBandla likaJesu Kristu Labangcwele Bezinsuku Zokugcina (LDS Church) kanye namanye amahlelo abaNgcwele Bezinsuku Zokugcina.

Isigaba sokuqala seNcwadi Yesethulo kushicilelo lwe-LDS lweGugu Lenani eliKhulu lithi: “IGugu Lenani Elikhulu liyikhethelo lempahla ethinta izici eziningi ezibalulekile zokholo kanye nemfundiso yeBandla likaJesu Kristu Lezinsuku Zokugcina.Abangcwele.Lezi zinto zakhiqizwa uJoseph Smith futhi zanyatheliswa ezincwadini zeBandla zosuku lwakhe.”

Igama lencwadi lithathwe eMfanekisweni weGugu owashiwo nguJesu kuMathewu 13.

Ikhophi yeGugu Lenani Elikhulu lomthwebuli wezithombe we-NASA unkosikazi ka-M. Edward Thomas u-Ruth C. Thomas wahamba waya eNyangeni futhi wabuyela emuva ngo-1972 nosonkanyezi u- John Young begibele i- Apollo 16 . [1] [2]

Okuqukethwe[hlela | Hlela umthombo]

IPhere Lenani Elikhulu liqukethe izigaba ezinhlanu:

Incwadi kaMose[hlela | Hlela umthombo]

Incwadi kaMose iqala “ngeMibono kaMose,” isethulo sendaba yendalo kanye nokuwa komuntu (uMose isahluko 1), futhi iqhubeka nemininingwane ehambisana nenguqulo kaSmith (JST) yezahluko eziyisithupha zokuqala zencwadi kaMose. Incwadi kaGenesise ( UMose izahluko 2–5, 8 ), yaphazanyiswa izahluko ezimbili “zezingcaphuno zesiphrofetho sika-Enoke” ( uMose izahluko 6–7 ).izingxenye zeNcwadi kaMose ekuqaleni zashicilelwa ngokwehlukana yiBandla le-LDS ngo-1851, kodwa kamuva zahlanganiswa futhi zanyatheliswa njengeNcwadi kaMose ePhareleni Lenani eliKhulu. Izinto ezifanayo zinyatheliswa uMphakathi KaKrestu njengezingxenye zeMfundiso neziVumelwano kanye ne- Inspired Version yeBhayibheli .

Incwadi ka-Abrahama[hlela | Hlela umthombo]

Ifeksi Inombolo 1 evela Encwadini ka-Abrahama: omunye umsiki wokhuni owanyatheliswa ngoshicilelo luka-1851 lweGugu Lenani Elikhulu.

Incwadi ka-Abrahama ingumsebenzi wango-1835 owakhiqizwa uJoseph Smith athi wawusekelwe kuma- papyrus aseGibhithe athengwa embukisweni womama ohambahambayo. Ngokusho kukaSmith, le ncwadi "yayingukuhunyushwa kwamanye amarekhodi asendulo ... okuhloswe ukuthi kube imibhalo ka- Abrahama, ngenkathi eseGibhithe, ebizwa ngokuthi iNcwadi ka-Abrahama, eyabhalwa ngesandla sakhe siqu, phezu kwe- papyrus ".Umbhalo owakhishwa uSmith uchaza indaba yokuphila kuka-Abrahama esemncane, kuhlanganise nombono wendawo yonke .

Incwadi ka-Abrahama yenziwa yaba ngcwele ngo-1880 yiBandla le-LDS njengengxenye yeGugu Lenani Elikhulu. Ngakho-ke, kwakha isisekelo semfundiso yeSonto le-LDS kanye namahlelo amaMormon ayisisekelo se- Latter Day Saint movement .Awubhekwa njengombhalo wenkolo nguMphakathi kaKristu . Amanye amahlelo eNkathini Yezinsuku Zokugcina anemibono eyahlukene mayelana neNcwadi ka-Abrahama, amanye ayenqaba futhi amanye amukela umbhalo njengombhalo ophefumlelwe. Le ncwadi iqukethe izimfundiso eziningana ezihlukile kumaMormonism, njengomqondo wokuthi uNkulunkulu uhlela izinto zaphakade, ezikhona ngaphambili ukuze adale indawo yonke esikhundleni sokuyidala ex nihilo .

Incwadi ka-Abrahama papyri kwakucatshangwa ukuthi ilahleka eMlilo Omkhulu WaseChicago ngo-1871 Nokho, ngo-1966, izingcezu ezimbalwa zama- papyri zatholakala endaweni yokugcina umlando yeMetropolitan Museum of Art eNew York, nasezindaweni ezigcina umlando zeSonto le-LDS. Manje sebebizwa ngokuthi yiJoseph Smith Papyri . Ngemva kokuhlolwa ochwepheshe bamaMormon kanye nabangewona amaMormon Egyptologists, lezi zingcezu zatholakala ukuthi azifani neze nencazelo kaSmith, futhi zahlonzwa njengemibhalo evamile yaseGibhithe yomngcwabo, eyaqala cishe ngekhulu lokuqala BC. Ngenxa yalokho, iNcwadi ka-Abrahama ibe ngumthombo wezingxabano ezibalulekile, ngokugxekwa kwezazi zase-Egypt kanye nabaxolisi bamaMormon bevikela ubuqiniso bayo.

Joseph Smith–Matthew[hlela | Hlela umthombo]

UJoseph Smith–Matthew (efushaniswe ngokuthi JS–M) uyingcaphuno evela “ ekuhumusheni kabusha ” kukaJoseph Smith kwezingxenye zeVangeli likaMathewu.Yashicilelwa okokuqala ngo-1831 eKirtland, e-Ohio, ku- broadsheet elingabhalwanga isikhathi ngokuthi "Ingcaphuno Evela Kunguqulo Entsha YeBhayibheli".

UJoseph Smith–Matthew uhlanganisa ukuhumusha kabusha kukaSmith kukaMathewu 23:39 kanye nawo wonke uMathewu isahluko 24.Umbhalo Iphathelene kaJesu esiprofetho salo Ukubhujiswa okuzayo eJerusalema futhi izinhlekelele ezifanayo ezokwenza sibandulele yakhe kwesibili.UJoseph Smith–Matthew uqukethe izinguquko ezibalulekile kanye nezengezo embhalweni wokuqala weBhayibheli.

Joseph Smith–Umlando[hlela | Hlela umthombo]

Umfanekiso wekhulu le-19 kaJohane uMbhapathizi enikeza ubupristi buka -Aroni kuJoseph Smith kanye no- Oliver Cowdery . Lo mcimbi uqoshwe futhi kuJoseph Smith–History .

UJoseph Smith–Umlando (efushaniswe ngokuthi JS–H) uyingcaphuno erekhodini le-autobiographical yezinye zezehlakalo zakuqala empilweni kaJoseph Smith. Njengemibhalo eminingi kaSmith, yayibizelwa umbhali.

Izehlakalo ezichazwe kuJoseph Smith–Umlando zihlanganisa uMbono WokuQala kanye nokuhanjelwa yingelosi uMoroni Ngendlela yakhona yamanje, ukulandisa kugcina ngokuthi uSmith ahumushe Incwadi kaMormoni, ngaphambi nje kokusungulwa kweSmith's Church of Christ, nakuba uchungechunge lwangempela lweTimes and Seasons lusekelwe ekuqhubekiseni indaba kuze kube maphakathi nawo-1830s.

Izihloko Zokholo[hlela | Hlela umthombo]

I-Articles of Faith iyisivumokholo esakhiwe nguJoseph Smith njengengxenye yencwadi ye-1842 eyathunyelwa ku- "Long" uJohn Wentworth, umhleli we- Chicago Democrat, futhi yaqala ukushicilelwa ephephandabeni le-Latter Day Saint i- Times and Seasons .Kuwuhlu olufushane lwezimfundiso eziyisisekelo eziyishumi nantathu zamaMormonism .Iningi lamahlelo abaNgcwele beSuku Lokugcina libheka lezi zihloko njengesitatimende esinegunya semfundiso yenkolo eyisisekelo. Kwamanye amahlelo, aziwa ngokuhlanganyela ngokuthi "I-Epitome of Faith and Doctrine".

Izinguquko[hlela | Hlela umthombo]

Okuqukethwe kwasekuqaleni kweGugu Lenani Elikhulu kwakuhluke kakhulu, kuphinda kukhiqizwe izinto ezitholakala kuMfundiso neziVumelwano kanye nenkondlo enesihloko esithi "Oh Say What Is Truth?" (manje etholakala ku- LDS Church hymnal ).Ngo-1878, kwafakwa okuthile eNcwadini kaMose . IPhere Lenani Elikhulu lagcotshwa yiBandla le-LDS ngo-1880.Ngo-1902, izinto ezaphinde zakhiqizwa kuMfundiso neziVumelwano zasuswa. Eminye imibhalo emibili, Umbono Wombuso Wasezulwini kanye Nombono Wokuhlengwa Kwabafileyo, [3] yengezwa eGungwini Lenani Elikhulu ngo-1976 futhi yayiswa enguqulweni yeBandla le-LDS ye-Doctrine and Covenants (izigaba 137 kanye ne-138) 1979.

1851 inguqulo[hlela | Hlela umthombo]

IPhere Lenani Elikhulu lahlanganiswa okokuqala nguFranklin D. Richards eLiverpool, eNgilandi.Ezinye izinto ziyimpinda yombhalo owawuvele utholakala kuMfundiso neziVumelwano. Yayiqukethe okufakiwe okulandelayo (ukubekwa kombhalo ezincwadini zanamuhla zeBandla le-LDS kuphawulwe kubakaki):

  1. Stephenson, Kathy. "Book of Mormon that traveled to the moon makes a Utah landing", The Salt Lake Tribune, 2 October 2019. Retrieved on 26 March 2020.
  2. "Book of Mormon that traveled in astronaut's pant leg to the moon on display Friday in Provo Archived 2019-11-01 at the Wayback Machine." by Genelle Pugmire. Daily Herald. October 2, 2019. Accessed April 7, 2021.
  3. "Scriptural Text for Visions Added to Pearl of Great Price", Ensign (LDS Church), https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1976/05/scriptural-text-for-visions-added-to-pearl-of-great-price?lang=eng