Jump to content

Inkosi

Mayelana Wikipedia

Inkosi igama elaziwa kakhulu manje olimini isiZulu, lichaza umuntu noma isidalwa esisesikhundleni wsiphezulu ohlotsheni lwazo. Leli gama lisuselwa esenzweni esithi khosela esisho ukuba ngaphansi kokuthize. Inkosi iba yinkosi ngoba kukhona abakhosele ngaphansi kombuso, kobuholi noma kwendawo yayo.

Uma selusebenza ebulilini besifazane kuthiwa Inkosikazi. Nokho ebulilini besifazane akusajwayelekile ukuthi kusetshenziswe leli ukusho umuntu osesikhundleni esilingana nesenkosi kodwa sekuhwayeleke elithi "Ndlovukazi". Isizathu salokho ingaba igama elithi inkosikazi lagcina selisetshenziswa kakhulu ukusho umuntu wesifazane oseganile owengamele umuzi.

Ukuhlobana Nezinye izilimi

[hlela | Hlela umthombo]

Ngokuphimisa kwaleli gama kuyavela ukuhlobana kwesiZulu nezinye izilimi ikakhulukazi ezimangenzansi nezwekazi i-Afrika eziyiminxa yezilimi ezibizwa ngokuthi Izilimi zaBantu.

Olimini isiTswana kuthiwa "Kgosi"

NgesiTsonga kuthiwa "Hosi"

NgesiSwati okuwulimi oluhlobene kakhulu nesiZulu leli gama ibizwa ngokufana kuthiwa "Inkosi"

Lokhu kuphimiseka kwegama elithi nkosi ngokufana noma ngokucishe kufane kufakazela ukuhlobana kwezilimi zaBantu ezisemazansi ne-Afrika.

Okunye ukusebenza kwalo

[hlela | Hlela umthombo]

Ukulunga

[hlela | Hlela umthombo]

Leli gama alisebenzi nje kuphela njengegama elichaza isikhundla sokukhoselisa. Ngenxa yokuceba nokunotha kolimi isiZulu siyalisebenzisa nalapho kuchazwa khona olungile noma omncane ngandlela ebabazisayo. Lokhu kusuke kuchaza ukuthi emkhakheni wokulunga lowo muntu usuke engaba inkosi kubo bonke ngenxa yokuba phambili kwakhe kuleso sici kuneningi labantu.

Kwezenkolo

[hlela | Hlela umthombo]

Ukufika kwenkolo yebhayibheli KwaZulu kwasabalalisa ukusebenza kwaleli gama. Liyasetshenziswa nalapho kubizwa khona uNkulunkulu noma uMdali ngoba yena uyiNkosi enkulu eyangamele indalo yonke.

Akufikanga kodwa lokho nenkolo yobuKrestu, yafika yona isivele inezelela ekusetshenzisweni kwalo leli gama. NakwaZulu uMdali ubebizwa ngenkosi futhi ihlonishwa indalo nemisebenzi yakhe. Lokho kuyavela nesesihloniphweni esikhulunywayo kukhona indawo eshaywe umphezulu kwakuthiwa "kudlalele iNkosi" okusho ukuthi ngenxa yomshophi neshobolo elithize uMdali wehlisele umbani phezu kwaleyo ndawo.

Esifundazweni saKwaZulu-Natal kunzinze enye yezinkolo ezinkulu kwezasungulwa e-Afrika inkolo yobuNazaretha. Le nkolo iyalisebenzisa igama elithi "nkosi" lapho ibiza abaholi abayiholayo.

Singeyilibale inqubo endala eyaziwayo lapha e-Afrika yobungoma, izangoma uma zibiza amathongo nomoya ozembethi ziwubiza ngokuthi "amakhosi". Lokhu kungenxa yokuthi le mimoya sisuke isangoma isuswa iyo okuyenza ibe amakhosi kuso. Kukhona nokulandisa okwehlukile okuthi amakhosi uhlobo oluthile lwamadlozi noma amathongo okungesizo zonke izangoma ezembethwe iwo.

Abantu abaphethe noma abake bathwala isihloko

[hlela | Hlela umthombo]

Bhekafuthi

[hlela | Hlela umthombo]