Talk:Ikhasi Elikhulu

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

This is the place for discussing the main page itself. For general discussion, please go to Wikipedia:Umnyango wamgwamanda.

Lets talk[Hlela umthombo]

Sawubona! The general greeting among friends and equals. Sala Kahle! Gregorydavid 09:34, 8 May 2006 (UTC) Gregorydavid 09:02, 11 May 2006 (UTC)

Why is the main line on the main page in Afrikaans? This is the Zulu version! Njalkd usenra asiue nvuriagb kannjsnd me Zulu! Ngeshwa angikhulumi isi Zulu kahle... kodwa kumnandi ukufunda i-wikipedia nesi Zulu! Joziboy 19 May 2006, 19:32 (UTC)

Who is maintaining these pages? The usage of words is amiss (including the translations below?)

I agree Tshwaka Iviwe (talk) 15:51, 10 2019 (UTC)

@Joziboy:, @Tshwaka Iviwe:, @Nkankane:, @Nlmhlongo26:, @UThekwane: The list of "most used system messages" of Zulu Wikipedia have not yet been fully translated into isiZulu. To translate those system messages, follow these steps. --Ernesztina (talk) 23:51, 11 uZibandlela 2020 (UTC)

Zulu Interface words which still need translation help[Hlela umthombo]

Note to all Zulu speakers - The list of untranslated "most used system messages" of Zulu Wikipedia have not yet been fully translated into isiZulu. To translate those system messages, follow these steps. --Ernesztina (talk) 00:01, 12 uZibandlela 2020 (UTC)

The following discussion is an archived debate of the proposal. Please do not modify it. Subsequent comments should be made in a new section on the talk page. No further edits should be made to this section.
 • About: Eminye imininingwane
 • Project: uHlelo
 • The password for "$1" has been sent to $2.
 • Password sent.
 • Account created - Kuqanjiwe i-akhawunti
 • The user account for $1 has been created.
 • Sorry, you have already created $1 accounts. You can't make any more.
 • Action complete - iSenzo sesiqediwe
 • Added to watchlist
 • The page "$1" has been added to your watchlist. Future changes to this page and its associated Talk page will be listed there, and the page will appear bolded in the list of recent changes to make it easier to pick out. If you want to remove the page from your watchlist later, click "Unwatch" in the sidebar.
 • Administrators
 • All articles - Yonke imibiko
 • All pages ($1 namespace)
 • Combined display of upload, deletion, protection, blocking, and sysop logs. You can narrow down the view by selecting a log type, the user name, or the affected page.
 • System messages
 • Current text
 • Default text
 • Message name filter:
 • Show only modified
 • Special:Allmessages cannot be used because $wgUseDatabaseMessages is switched off.
 • Your current interface language $1 is not supported by Special:Allmessages at this site.
 • This is a list of system messages available in the MediaWiki namespace.
 • All pages (not in $1 namespace)
 • Enable e-mail from other users
 • All pages
 • The given page title was invalid or had an inter-language or inter-wiki prefix. It may contain one more characters which cannot be used in titles.
 • Display pages starting at: - Bonisa amakhasi kusukela ku-
 • Next - Okulandelayo
 • Display pages with prefix:
 • Previous - ezakamuva
 • $1 to $2
 • This user is already a bureaucrat
 • This user is already a steward
 • This user is already an administrator
 • User $1, you are already logged in!
 • Cannot rollback last edit of $1 by $2 (Talk); someone else has edited or rolled back the page already. Last edit was by $3 (Talk).
 • Oldest pages
 • and
 • Warning: You are not logged in. Your IP address will be recorded in this page's edit history.
 • Talk for this IP
 • This is the discussion page for an anonymous user who has not created an account yet or who does not use it. We therefore have to use the numerical IP address to identify him/her. Such an IP address can be shared by several users. If you are an anonymous user and feel that irrelevant comments have been directed at you, please create an account or log in to avoid future confusion with other anonymous users.
 • Anonymous user(s) of Wikipedia
 • Apr - uMbasa
 • Content page - ikhasi lokuqukethwe
 • A page of that name already exists, or the name you have chosen is not valid. Please choose another name.
 • View content page - Buka ikhasi lokuqukethwe
 • Articles starting with $1
 • Aug - uNcwaba
 • Autoblocked because your IP address has been recently used by "$1". The reason given for $1's block is: "$2"
 • Redirecting to $1

yazi nina ave kumnandi ukuba newikipedia ebhalwe ngesiZulu.lokho kuyangithokozisa.ngicela ukunikhuthaza ukhuthi nihlale nighubeke ngalendlela.asikho isidingo sesibhunu lana

Administrator abaphathi

I agree Tshwaka Iviwe (talk) 15:52, 10 uNhlolanja 2019 (UTC)

I agree Tshwaka Iviwe (talk) 15:53, 10 uNhlolanja 2019 (UTC)

I agree with all Tshwaka Iviwe (talk) 15:54, 10 uNhlolanja 2019 (UTC)

Zulu Interface words which have already been translated[Hlela umthombo]

The following discussion is an archived debate of the proposal. Please do not modify it. Subsequent comments should be made in a new section on the talk page. No further edits should be made to this section. Note to all Zulu speakers - To translate the remaining list of untranslated "most used system messages" of Zulu Wikipedia please follow these steps.

Here is a list of translated words and messages from the Zulu interface.

Feel free to correct any words which are incorrect or if you can suggest a better Zulu translation.


 • User profile - Ikhasi lomsebenzisi ("user page")
 • Personal tools - iziKhali zomsebenzisi ("user tools")
 • Done - Ngiphelile
 • Protect this page - Londoloza leli khasi
 • Protected page - Ikhasi elivikelwe
 • Reason for protecting - Isizathu sokuvikela
 • Toolbox - uhlu lwezikhali
 • show/hide - bonisa/fihla
 • Submit - Thumela
 • Remember me - Ngikhumbule
 • Redirect page - Qhuba ikhasi
 • Recreate - Dala futhi
 • Orientation - ukuma (dictionary gives this!)
 • Special - Kukhethekile ("big/important")
 • Message - umlayezo
 • File - ungqeqe
 • To file (verb) - hlela
 • Category - Isigaba
 • Nothing to see - Akukho okubonwayo
 • None selected - akukho okukhethiwe ("you have selected nothing")
 • No pages link to here - Akukho makhasi aqondiswe lapha
 • upload it - yilayishe
 • No e-mail address - Alikho ikhelo lombikombani
 • Newer revision - ukuhumushela okusha
 • Reason - isizathu
 • More - amanye
 • Please enter a comment below - bhala isithasiselo ngezansi
 • Show extended details - Bonisa imininingwane yonke
 • Hide extended details - fihla imininingwane yonke
 • Insert formula here - Faka ifomula lapha (no word in Zulu for "formula") Maths?)
 • Math - Izibalo
 • Mark this article as patrolled - Maka le-athikili njengegadiwe
 • Make this user into a sysop - Yeza lo msebenzisi i-sysop
 • Internal error - Iphutha langaphakathi
 • Interlanguage links - Izixhumanisi zamalimi amaningi
 • Import - Ngenisa
 • File history - Umlando wefayili
 • Horizontal line - Umugqa ome thwi
 • Ignore any warnings - Ziba noma yiziphi izixwayiso
 • Grant - vumela ("allow")
 • Change status - Guqula isimo
 • Long pages - Amakhasi amade
 • Login successful - Ukungena ngemvume kuphumelele
 • Login Required - Kudingeka ukuba ungene ngemvume
 • Local time - Isikhathi sendawo
 • Jump to - Eqela ku...
 • Italic text - Umbhalo othwishekile
 • Block this user - Vimbela lo msebenzisi
 • Unblock this address - Susa ukuvinjwa kwaleli kheli
 • Expiry - Ukuphela
 • Ignore any warnings - Unganaki nanoma yiziphi izixwayiso
 • Latest - Okwangamuva
 • Earliest - lokuqala
 • Bureaucrat -
 • Path - Indlela
 • Source - Umthombo
 • Discussion - Ingxoxo
 • Move - Sunduza
 • Related Changes - izinguquko ezilandiweyo
 • Upload file - layisha ifayili
 • My contributions = amanikelo ami
 • Preferences - amakhethelo
 • Navigation - ukuqondiswa kwemikhumbi (a literal translation: "knowledge of ships")
 • Password - izwi elingenangozi
 • Contents - isiqikili
 • Successful upload - ukulayisha okuchumile
 • Community Portal - umnyango wamgwamanda
 • Donations - izipho
 • Random page - ikhasi elingaphandle kokucabanga
 • User Contributions - amanikelo amsebenzisi
 • File missing - ifayili lilahlekile
 • Feed - uyondla
 • Export - thekelisa
 • You have new messages on - uyanemilayezo emisha e-
 • Your account has been created. Don't forget to change your Wikipedia preferences - ikhawundi lakho liyadalwa. musa ukukhohlwa ukuguqula amakhethelo a-Wikipedia wakho
 • Quickbar - imeniyu
 • Comment - khuluma
 • show - bukisa
 • Show preview - Bukisa isibonakalo (Isibonakalo = premonition)
 • Search results - Umphumela kwasesha
 • Search full text - Sesha ukubhala wonke
 • Show changes - Bukisa izinguquko
 • Short pages - Amakhasi amafishane
 • Save - Ukonga
 • Time zone - isifunda sasikhathi
 • Enlarge - khulisa
 • Discuss this page - xoxa ngalelikhasi
 • Main Page - Ikhasi elikhulu
 • Current events - Izehlakalo ezimanje
 • Recent changes - Izinguquko ezimanje
 • Help - usizo
 • User page - Ikhasi kamsebenzisi
 • Edit - ukuhlela
 • Language - ulimi
 • Real name - agama langempela
 • Your text - umbhalo wakho
 • Differences - izinguquko
 • User statistics - ukwaziswa wamsebenzisi ("user information" - no single word for "statistics" in Zulu, rather a long paragraph about maths and measures)
 • Done - uphelile ("it is finished")
 • Done - ngiliphelile ("I have finished it")
 • History - Umlando
 • Watch - Bukela
 • Unwatch - Mus'ukubukela
 • Protect - Londoloza
 • E-mail this user - Thumela umlayezo lo msebenzisi
 • My talk - Ingxoxo yami
 • Log in - Ngena
 • Log out - Phuma
 • My Watchlist - Uhlelo ubukelwa wami
 • Search - Sesha
 • Go - Hamba
 • Toolbox - Ibhokisi Yezikhali
 • In other languages - Ngezilimi ezinahlukene
 • Remember me - Ngikhumbule
 • Create an account - Dala ikhawundi
 • Save page - yonga ikhasi
 • Show changes - Bukisa izinguquko
 • Delete - sula
 • Make a user into a sysop - Yenza umsebenzisi i-sysop
 • Username - Isiga
 • Name of the user - Igama lomsebenzisi
 • Editing help - Usizo ngokuhlela
 • This is a minor edit - Lokho ngukuhlela okuncane
 • Editing help - Usizo ngokuhlela
 • Cancel - Nqamula
 • Please enter a comment below - Ake ubhale uvo ngaphansi
 • Move page - Thuthisa ikhasi
 • moved to - Lithuthiselwe e-
 • Not logged in - Awungenile (if -ngena is the correct term for "log in")
 • Move page - Thuthisa ikhasi
 • Move this page - Thuthisa leli khasi
 • Okay - Kulungile
 • all - konke
 • My page - Ikhasi lami
 • Gallery of new files - Uhlelo lwamafayela amasha
 • new messages - Imilayezo emisha
 • New page - Ikhasi elisha
 • New pages - Amakhasi amasha
 • To new title - (What's this supposed to mean?)'
 • New user - Umsebenzi omusha
 • No file by this name exists, you can $1... - Akukho ifayela elinaleli gama, unga$1...
 • There are no pages that link to this file - Akukho amakhasi akhomba kuleli fayela.
 • There is currently no text in this page, you can [[{{ns:special}}:Search/*{{PAGENAME}}|search for this page title]] in other pages or [{{fullurl:*{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} edit this page]. - Akukho umbhalo kuleli khasi manje. Unga [[{{ns:special}}:Search/*{{PAGENAME}}|cinga leli bizo lekhasi]] emakhasini amanye noma unga[{{fullurl:*{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} hlela leli khasi].
 • File: Ifayela
 • User page - Ikhasi lomsebenzisi
 • You have to login to read pages - Kufuneka ungene ukuzofunda amakhasi
 • Not a content page - Akulona ikhasi elinakho okuqukethwe
 • Hard - kulukhuni ("it is hard")
 • Soft - kuntofontofo ("it is soft")
 • Normal - kuphelele
 • Sharpness - ububukhali
 • Undefined - akucaci ("it is not clear")
 • Night scene - imboniso ebusuku ("view at night")
 • Portrait - umfanekiso womuntu
 • Landscape - umfanekiso wesizwe
 • Standard - izinga (as in "level", not "regular")
 • Aug - uNcwaba

Most of this list was translated with the superb help of Joziboy, and some by Tuktuk . -- Jose77 02:22, 3 u-Agasti 2006 (UTC)

Main Page[Hlela umthombo]

The Main Page shouldn't be free. Please protect it. -- ku:Bangin / de:Bangin 11:50, 15 u-Okthoba 2006 (UTC)

Da es hier keine Administratoren gibt, hat das bisher keiner gemacht. Jetzt ist sie halbgesperrt. Grüße, --Thogo 22:30, 16 uMeyi 2007 (UTC)
Freedom ! Please, set a light protection, for registered users… --Budelberger 12:25, 29 u-Agasti 2008 (UTC) (Flag of France.svg)

Wikibooks in Zulu language[Hlela umthombo]

Hi all. There is a Wikibooks in Zulu. Maybe some of you might be interested in that? There wasn't any activity yet (the project exists for more than one and a half year now). --Thogo 21:52, 25 u-Apreli 2007 (UTC)


 • I Know of a person who wanted to translate his Afrikaans Bible-referenceing book "Waar staan dit" into Xhosa, but have not completed the task yet and is turning 70 this year. About half may be completed by now. Any suggestions? Any volunteers or people wanting to encourage him to comlete the task? Ds Kritzinger speaks Xhosa well, but I do not. Thermofan (talk) 20:17, 3 uMeyi 2012 (UTC)

Small request[Hlela umthombo]

Hello! I am a Polish wikipedian and I would like to ask you for your help - writing a new article about former Polish President who won the Nobel Peace Prize in 1983 – Lech Wałęsa. I have looked for his biography in your Wikipedia but without success. Polish Wikipedians will be grateful for your help. Thank you so much in advance! PS you can find the English version of the article here. Best wishes from Poland, Patrol110 11:44, 26 uDisemba 2009 (UTC)

connectivity project[Hlela umthombo]

Hallo, my name is Anastasiya Lvova, I'm "duty" in Connectivity project. The essence of the "Connectivity" project is to study and enhance the coherence of Wikipedia, or, in other words, to improve hypertext navigation between articles. The project deals with deadends, isolated articles, non-categorized articles, transitivity of the category tree, etc.

We want to work with your language version, but we need configured MediaWiki:Disambiguationspage for it (with direct links to template namespace pages, for example, ru:MediaWiki:Disambiguationspage/de:MediaWiki:Disambiguationspage/fr:MediaWiki:Disambiguationspage). Is it possible to set it up for our usage?

thanks in advance, Lvova 17:47, 13 uJuni 2010 (UTC)

Photo request: South African Airways HQ[Hlela umthombo]

Hello! I have a photo request asking for an image of Airways Park, the South African Airways head office on the grounds of OR Tambo Airport in Johannesburg, South Africa, so the South African Airways article can have photos of the airline's head office.

This Google Maps View shows where the building is, and what it looks like. You can use a similar camera angle, as long as you capture the SAA logo on the building somehow.

Thank you, WhisperToMe 00:54, 27 uJuni 2010 (UTC)

South African Wikimedia Chapter[Hlela umthombo]

Greetings! Discussion is underway to set up a local South African Wikimedia Chapter. There are currently over 25 chapters established around the world, but so far, none in Africa. Currently a group of local Wikipedians are in the process of setting up the South African chapter. If you're interested in being involved in the creation of a South African Wikimedia Chapter, please add your name to the Meta page and also join the mailing list here. Also, email me directly if you would like to be involved in the kickoff Chapter workshop scheduled to be held at Wits University on 7th and 8th August. Thanks, Kaydee 68 16:44, 28 uJulayi 2010 (UTC)

Iphutha kwikhasi[Hlela umthombo]

There is a typing mistake it's Izonto ezinye whereas it should be ezinye izinto or izinto zokuxhumana.

Article requests[Hlela umthombo]

Hey! Would you guys mind writing an article about:

WhisperToMe 19:41, 6 uFebruwari 2011 (UTC)

Drugs Tshwaka Iviwe (talk) 15:57, 10 uNhlolanja 2019 (UTC)

Jacob Zuma Tshwaka Iviwe (talk) 15:58, 10 uNhlolanja 2019 (UTC)

Wikipedia in Tatar[Hlela umthombo]

Dear friends, may I ask you to add a hyperlink to our Tatar Wikipedia (http://tt.wikipedia.org) to yourr Front page. Tatars - are turkic nation living in Tatarstan Republic, second biggest nation in Russian Federation. hope to hear from you soon. sincerely yours, Muhtac 21:55, 20 uMashi 2011 (UTC)

"Topics Portal"[Hlela umthombo]

Maybe this should be changed to "izifundo" or "izihloko". πr2 (ingxoxoiminikelo) 00:59, 28 uMashi 2012 (UTC)

Done. --Jose77 (talk) 02:09, 4 u-Agasti 2013 (UTC)

Ingxoxo Tshwaka Iviwe (talk) 15:59, 10 uNhlolanja 2019 (UTC)

Xhosa WP proposed for closure[Hlela umthombo]

See Wikipedia:Current events. πr2 (ingxoxoiminikelo) 21:12, 9 u-Apreli 2013 (UTC)

Ingxoxo Tshwaka Iviwe (talk) 15:58, 10 uNhlolanja 2019 (UTC)

IsiXhosa[Hlela umthombo]

I just want help with essay Tshwaka Iviwe (talk) 15:55, 10 uNhlolanja 2019 (UTC)

Iziyobisi ziyichaphazela njani iAfrika?

Tshwaka Iviwe (talk) 16:01, 10 uNhlolanja 2019(UTC)
Write Two paragraph and sent from me

Infobox Problems[Hlela umthombo]

I hope this is the correct location to post. I've noticed that the infobox for musicians seems to be displaying incorrectly. You can see examples here: Portal:Umculo. Does anyone know what is causing this problem? If not, I thought I might ask for help from the English Wikipedia. Thanks! i-Infobox lomculo liphulilwe. Ningangisiza? Ngiyabonga! FuniHistory (talk) 17:52, 7 uMandulo 2019 (UTC)